Jesaja
Inleiding 1-7 Het komende oordeel genegeerd 8-11 De HEERE genegeerd 12-13 De oproep tot bekering genegeerd 14 Geen verzoening 15-19 Profetie over Sebna 20-22 Profetie over Eljakim 23-24 De vaste pin 25 De vaste pin afgebroken en gevallen
Inleiding

Jesaja 21 spreekt over de verschijning van Christus. Zowel Babel (Europa) als Assyrië (de koning van het noorden) wordt op een bovennatuurlijke wijze vernietigd in het noorden van Israël, in de buurt van Megiddo ofwel Harmagedon. Vervolgens brengt Jesaja 22 ons naar de vestiging van de troon van David te Jeruzalem door Christus. Maar eerst zien we nog hoe de antichrist, die tijdens de grote verdrukking de koning van Israël is, wordt onttroond (vers 1919Ik zal u wegstoten uit uw ambt;
hij zal u van uw post verdrijven.
; vgl. Zc 11:1717Wee de herder van niets,
die de kudde in de steek laat!
Het zwaard zal zijn arm [treffen]
en zijn rechteroog.
Zijn arm zal helemaal verstijven,
zijn rechteroog zal helemaal dof worden.
)
tijdens de verdelging van Israël door toedoen van de koning van het noorden.

Deze eindtijdprofetieën worden geïllustreerd door de voorvervulling ervan als Jeruzalem ten tijde van koning Zedekia wordt verwoest door koning Nebukadnezar. Die voorvervulling zien we ook in dit hoofdstuk in het afzetten van Sebna, profetisch een type van de antichrist, voor wie dan Eljakim, profetisch een type van Christus, Die dan in Jeruzalem gaat regeren, in de plaats komt.


Het komende oordeel genegeerd

1De last over het Dal van het Visioen.
Wat hebt u toch dat u
allen op de daken klimt?
2Stad vol tumult [en] rumoer,
uitgelaten stad,
uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard
en zijn [ook] niet gestorven in de strijd.
3Al uw leiders zijn tezamen gevlucht,
zonder [één] boog[schot] zijn zij gevangengenomen;
al de uwen die werden gevonden, tezamen zijn zij gevangengenomen,
hoe ver zij ook weggevlucht waren.
4Daarom zeg ik: Wend [uw] blik van mij af,
laat mij bitter wenen;
dring niet aan om mij te troosten
over de verwoesting van de dochter van mijn volk.
5Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering,
[een dag] van de Heere, de HEERE van de legermachten,
in het Dal van het Visioen; [een dag] waarop muren omver worden gehaald,
en [een dag] van geschreeuw tegen het gebergte.
6Want Elam neemt de pijlkoker op,
de man en de paarden [staan] bij de strijdwagen,
en Kir ontbloot het schild.
7Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen
vol zullen staan met strijdwagens,
en de ruiters zullen zich in slagorde opstellen tegenover de poort.

We kunnen de last over Jeruzalem, hier genoemd “het Dal van het Visioen” (vers 11De last over het Dal van het Visioen.
Wat hebt u toch dat u
allen op de daken klimt?
; vgl. Jr 21:1313Zie, Ik zál u, u die zetelt in het dal,
rots in de vlakte, spreekt de HEERE,
u die zegt: Wie zal naar ons afdalen
of wie zal onze schuilplaatsen binnenkomen?
)
, in dit hoofdstuk alleen begrijpen, als we de profetische vervulling ervan zien. Anders lijkt deze profetie over Jeruzalem, na Jesaja 7-12, overbodig en niet op zijn plaats te midden van de oordelen over de heidenvolken. Hoewel de stad niet letterlijk in een dal ligt, wordt zij omgeven door bergen (Ps 125:2a2Rondom Jeruzalem zijn bergen,
zo is de HEERE rondom Zijn volk,
van nu aan tot in eeuwigheid.
)
. De naam is verbonden aan het Kidrondal bij Jeruzalem.

Een schouwspel doet de inwoners op de daken klimmen, om toch niets van het spektakel te missen. Ontzet vraagt Jesaja zich af wat ze hebben, waarvan ze bezield zijn. Zien ze dan niet dat het oordeel eraan komt? Van een aanstaand oordeel wil men echter niet weten. Het gevaar wordt genegeerd en weggespoeld door vermaak en dat terwijl er, zo verzekert Jesaja de inwoners van Jeruzalem, oordelen over de stad zullen komen (vers 22Stad vol tumult [en] rumoer,
uitgelaten stad,
uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard
en zijn [ook] niet gestorven in de strijd.
)
.

Zoals zo vaak het geval is, gaat het zowel om oordelen die vlak voor de deur staan als om oordelen die in de eindtijd zullen plaatsvinden. Op korte termijn zal de koning van Assyrië Juda binnentrekken, echter zonder Jeruzalem te veroveren (2Kn 18:1313In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in.). Later zal Babel als voorvervulling van deze profetie Jeruzalem verwoesten. De volle vervulling zal plaatsvinden als de profetische Assyriërs, de koning van het noorden, komen om Jeruzalem te verdelgen. De vernedering zal groot zijn. Aanvoerders zullen vluchten, zodat het leger stuurloos is (vers 33Al uw leiders zijn tezamen gevlucht,
zonder [één] boog[schot] zijn zij gevangengenomen;
al de uwen die werden gevonden, tezamen zijn zij gevangengenomen,
hoe ver zij ook weggevlucht waren.
)
. Niemand zal ontkomen, hoever ze ook gevlucht zijn.

Jesaja is ontzet als hij de verwoesting van de stad voor zijn geestesoog ziet (vers 44Daarom zeg ik: Wend [uw] blik van mij af,
laat mij bitter wenen;
dring niet aan om mij te troosten
over de verwoesting van de dochter van mijn volk.
)
. Jeruzalem is in zijn dagen, dat zijn de dagen van Hizkia, niet door Assyrië ingenomen. Door een wonder van Gods genadige ingrijpen is de stad gespaard gebleven. Het heeft de inwoners van de stad echter niet tot inkeer en terugkeer tot God gebracht. Daarom zal de stad verwoest worden, wat zal gebeuren door Nebukadnezar. Jesaja is daar zo diep van onder de indruk, dat hij niet getroost wil worden. Zijn smart is zo groot, dat hij er niemand in kan laten delen. Hij weet dat deze verwoesting van de HEERE komt (vers 55Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering,
[een dag] van de Heere, de HEERE van de legermachten,
in het Dal van het Visioen; [een dag] waarop muren omver worden gehaald,
en [een dag] van geschreeuw tegen het gebergte.
)
en daarom rechtvaardig, maar ook zo hevig is.

We zien hier dat God geen vreugde heeft in het oordeel dat Hij over wie dan ook van Zijn schepselen moet brengen. Hij moet zeker oordelen, maar tegelijk is het Zijn vreemd werk (Js 28:2121Want de HEERE zal opstaan zoals op de berg Perazim.
Hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon,
om Zijn werk te doen
– vreemd zal Zijn werk zijn –
en om Zijn daad te verrichten
– ongewoon zal Zijn daad zijn.
)
. Dezelfde Geest door Wie de profeet het komende lijden ziet, leidt hem ertoe om erover te huilen.

Dit zien we ook bij Hem, Die de uitstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn Wezen. Hij vergiet tranen als Hij het lijden ziet dat over Jeruzalem zal komen en heeft verdriet over de hardheid van hart waardoor de stad weigert onder Zijn vleugels te schuilen (Lk 19:41-4241En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij over haar42en zei: Och, mocht op deze <uw> dag ook u erkennen wat tot <uw> vrede [dient]. Nu is het echter verborgen voor uw ogen.; Mt 23:3737Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild.). En ook wij mogen nooit met een koud hard of droge ogen spreken over de vreselijke, eeuwige straf die ieder zal ondergaan die weigert zich te bekeren.

Jesaja ziet de vijand zich gereedmaken om het land binnen te vallen (vers 66Want Elam neemt de pijlkoker op,
de man en de paarden [staan] bij de strijdwagen,
en Kir ontbloot het schild.
)
. De wapens worden opgenomen en de strijdmacht wordt opgesteld. Vanuit strategisch gelegen gebieden als Elam, in het zuidwesten van Perzië, en Kir, in het noorden van Perzië, de Meden, zullen de legers van Assyrië Juda binnentrekken. Daar zullen ze de mooiste dalen van Juda met hun legers vullen (vers 77Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen
vol zullen staan met strijdwagens,
en de ruiters zullen zich in slagorde opstellen tegenover de poort.
)
. De mooie aanblik zal veranderen in een toneel vol dreiging. Ze zullen zich tegenover de poort van Jeruzalem opstellen.

Net als bij de koning van het noorden in de toekomst bestaat het leger van Assyrië dat Jeruzalem aanvalt uit een bondgenootschap van vele volken. Tot deze alliantie horen ook Elam en Kir (verzen 6-76Want Elam neemt de pijlkoker op,
de man en de paarden [staan] bij de strijdwagen,
en Kir ontbloot het schild.
7Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen
vol zullen staan met strijdwagens,
en de ruiters zullen zich in slagorde opstellen tegenover de poort.
)
. Elam (Perzië) staat bekend om zijn boogschutters, terwijl Kir (Meden) met ontblote schilden klaarstaat voor de strijd.


De HEERE genegeerd

8Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt.
Op die dag zult u uitkijken
naar het wapenarsenaal in het Woudhuis;
9en de bressen in de Stad van David ziet u.
Ja, het zijn er vele.
U vangt het water van de Benedenvijver op.
10U telt de huizen van Jeruzalem
en u breekt huizen af om de muren te versterken.
11Verder maakt u een reservoir tussen beide muren
voor het water van de Oude Vijver.
Maar u zult geen oog hebben voor Hem Die dit gedaan heeft,
en Hem Die dit in een ver [verleden] gevormd heeft, ziet u niet.

Wat in dit gedeelte wordt beschreven, heeft plaatsgevonden in de tijd van Hizkia (2Kn 20:12-2112In die tijd stuurde Berodach-Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, [gezanten met] brieven en een geschenk naar Hizkia, want hij had gehoord dat Hizkia ziek geweest was.13Hizkia luisterde naar hen en liet hun zijn hele schathuis zien: het zilver, het goud, de specerijen, de kostbare olie, zijn wapenhuis en alles wat in zijn schatkamers te vinden was. Er was niets in zijn huis en in heel zijn koninkrijk dat Hizkia hun niet liet zien.14Toen kwam de profeet Jesaja bij koning Hizkia. Hij zei tegen hem: Wat hebben die mannen gezegd en waarvandaan zijn zij naar u toe gekomen? Hizkia zei: Zij zijn uit een ver land gekomen, uit Babel.15Hij zei: Wat hebben zij in uw huis gezien? Hizkia zei: Zij hebben alles gezien wat er in mijn huis is. Er is niets in mijn schatkamers dat ik hun niet heb laten zien.16Toen zei Jesaja tegen Hizkia: Hoor het woord van de HEERE.17Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de HEERE.18[Bovendien] zullen zij [een aantal] van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult; zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel.19Hizkia zei tegen Jesaja: Het woord van de HEERE dat u gesproken hebt, is goed. Hij zei ook: Is het niet [zo], dat er dan duurzame vrede in mijn dagen zal zijn?20Het overige nu van de geschiedenis van Hizkia, en al zijn macht, en hoe hij de vijver en de waterloop gemaakt heeft en water in de stad gebracht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda?21Hizkia ging te ruste bij zijn vaderen en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats.; 2Kr 32:2-7,302Toen Hizkia zag dat Sanherib kwam en dat hij zijn zinnen [zette] op de strijd tegen Jeruzalem,3pleegde hij overleg met zijn vorsten en helden of [zij] de waterbronnen die buiten de stad waren, dicht [zouden] stoppen. En zij hielpen hem.4Want er werd veel volk bijeengeroepen, dat al de bronnen dichtstopte, evenals de beek die door het midden van het land stroomde. Zij zeiden: Waarom zouden de koningen van Assyrië komen en veel water vinden?5En hij vatte moed en bouwde heel de muur op waarin bressen geslagen waren. Hij trok die op tot aan de torens, met een andere muur aan de buitenkant. Verder versterkte hij de Millo [in] de stad van David en maakte wapens en schilden in overvloed.6Hij stelde legeroversten aan over het volk, riep hen bij zich bijeen op het plein bij de stadspoort en sprak naar hun hart:7Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië, en [ook] niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is, want met ons is er meer dan met hem.30Hizkia was het die de bovenste uitgang van het water van [de] Gihon[bron] dichtstopte en het [water] recht naar beneden leidde, naar het westen van de stad van David. En Hizkia was voorspoedig in al zijn werk.). Dit gedeelte beschrijft hoe er allerlei voorzorgsmaatregelen worden genomen om zich bij een eventuele aanval van Assyrië te verweren. Een stad die een lange belegering voorziet, heeft veel te regelen. Ze moeten zorgen voor wapenvoorraden (vers 88Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt.
Op die dag zult u uitkijken
naar het wapenarsenaal in het Woudhuis;
)
, watervoorraden (vers 99en de bressen in de Stad van David ziet u.
Ja, het zijn er vele.
U vangt het water van de Benedenvijver op.
)
en versterking van de muren (vers 1010U telt de huizen van Jeruzalem
en u breekt huizen af om de muren te versterken.
)
.

Hun voorzorgsmaatregelen zijn goed en gepast. Het verkeerde is dat zij alleen dáárnaar “uitkijken”, alleen dáár hun blik op richten (vers 88Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt.
Op die dag zult u uitkijken
naar het wapenarsenaal in het Woudhuis;
)
, in plaats van te vertrouwen op God. Bij het volk is geen geloof, ze hebben “geen oog … voor Hem Die dit heeft gedaan” (vers 1111Verder maakt u een reservoir tussen beide muren
voor het water van de Oude Vijver.
Maar u zult geen oog hebben voor Hem Die dit gedaan heeft,
en Hem Die dit in een ver [verleden] gevormd heeft, ziet u niet.
)
. Ze denken er niet aan dat hun dit alles overkomt uit Zijn hand, om hen tot bekering te brengen. Ze kijken naar menselijke zekerheden en niet naar de HEERE. Ze zien Hem eenvoudig niet.

Dit laatste gedeelte is vooral van toepassing op de antichrist, de komende leider van Israël, die zijn land moet verdedigen tegen de Assyriërs, de komende koning van het noorden. Deze antichrist zal zijn vertrouwen stellen op een bondgenootschap met het beest, de machtige leider van verenigd Europa. Maar tevergeefs. Wat Jeruzalem bescherming biedt, zal worden ontmanteld (vers 88Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt.
Op die dag zult u uitkijken
naar het wapenarsenaal in het Woudhuis;
)
, maar zij hebben geen oog voor Hem Die dit heeft gedaan (vers 1111Verder maakt u een reservoir tussen beide muren
voor het water van de Oude Vijver.
Maar u zult geen oog hebben voor Hem Die dit gedaan heeft,
en Hem Die dit in een ver [verleden] gevormd heeft, ziet u niet.
)
. Het volk luistert niet naar de roede en naar Wie haar besteld heeft (Mi 6:99De stem van de HEERE roept tot de stad:
– Uw Naam ziet uit [naar] wat wezenlijk is –
Hoor de roede en Wie hem voor u bestemd heeft.
)
. Uiteindelijk zal de HEERE de koning van het noorden gebruiken als instrument om de antichrist, de valse koning van Israël, te verwijderen (verzen 15-1915Zo zegt de Heere, de HEERE van de legermachten:
Ga, treed binnen
bij die hofmaarschalk, bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, [en zeg:]
16Wat hebt u hier of wie hebt u hier,
dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?
Dat houwt zich in de hoogte een graf uit,
hakt zich in de rots een woning uit!
17Zie, de HEERE werpt u weg met de werpkracht van een man,
en rolt u op als een rol.
18Hij zal u helemaal ineenrollen tot een kluwen,
als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen.
Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn,
[u,] schandvlek van het huis van uw heer!
19Ik zal u wegstoten uit uw ambt;
hij zal u van uw post verdrijven.
)
.

De les van deze verzen is belangrijk. Wat wij in eigen kracht willen doen, is nutteloos en verwoestend. Alleen wat we doen in Gods kracht en door Hem geleid, heeft een goede uitwerking. Het kwaad kan nooit worden tegengegaan met middelen die wij door menselijke wijsheid hebben aangeschaft. Als we God vergeten, voert dat tot een vertrouwen op menselijke bronnen en middelen, wat onvermijdelijk zal eindigen in teleurstelling en ellende.


De oproep tot bekering genegeerd

12De Heere, de HEERE van de legermachten,
zal op die dag oproepen
tot wenen en tot rouw,
tot kaalscheren en tot het omdoen van een rouwgewaad.
13Maar zie, er is vreugde en blijdschap,
men doodt runderen en slacht schapen,
men eet vlees en drinkt wijn. [Men zegt:]
Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij!

Als ze zo belegerd worden, roept de HEERE op tot verootmoediging, tot berouw en omkeer (vers 1212De Heere, de HEERE van de legermachten,
zal op die dag oproepen
tot wenen en tot rouw,
tot kaalscheren en tot het omdoen van een rouwgewaad.
)
. Maar wat doen ze? Ze geven zich over aan feesten, eten en drinken (vers 1313Maar zie, er is vreugde en blijdschap,
men doodt runderen en slacht schapen,
men eet vlees en drinkt wijn. [Men zegt:]
Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij!
)
. Ze zijn volkomen zorgeloos met betrekking tot het dreigende gevaar. Daarin lijken zij op Babel dat ook zo lichtzinnig feestviert, terwijl de vijand voor de poort staat (Js 21:55Maak de tafel gereed;
spreid de kleden;
eet, drink.
Sta op, vorsten,
bestrijk het schild!
; vgl. Lk 17:26-2726En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:27zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde.)
. Ze zien de dood zelfs onder ogen.

In plaats van daardoor naar de HEERE uitgedreven te worden is hun tartende reactie: “Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij!” Het is een beschrijving van de huidige maatschappij waar de mensen ook zo leven. Het is ook de geestelijke toestand van het volk Israël straks onder de regering van de antichrist op het moment van de inval van de koning van het noorden.

Iemand kan alleen maar zo spreken als hij niet gelooft in een opstanding, in een leven na de dood. Paulus haalt deze woorden aan om de dwaasheid aan te tonen van mensen die zeggen dat ze gelovigen zijn, maar de opstanding van Christus loochenen (1Ko 15:32b32Als ik, naar [de] mens [gesproken], in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.). Als Christus niet zou zijn opgestaan, ga dan maar je gang, want dan is met de dood alles over en uit. Voor ieder denkend mens is het het toppunt van dwaasheid om dat te geloven, want “Christus is opgewekt uit [de] doden, de Eersteling van hen die ontslapen zijn” (1Ko 15:2020(Maar nu, Christus is opgewekt uit [de] doden, als Eersteling van hen die ontslapen zijn.). Dit betekent dat een mens zich eenmaal voor Hem zal moeten verantwoorden. Het betekent ook dat alle lijden en smaad die gelovigen nu ondergaan ter wille van hun verbinding met Hem, door Hem eenmaal zal worden beloond.


Geen verzoening

14Maar de HEERE van de legermachten heeft Zich aan mij persoonlijk geopenbaard:
Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend, totdat u sterft,
zegt de Heere, de HEERE van de legermachten.

Zelfs als mensen de gedachte aan een dreigend oordeel niet van zich kunnen afzetten, zullen ze de gedachte eraan als een prikkel ervaren om nog te genieten wat er te genieten valt. Zich bekeren met berouw over hun zonden is er niet bij.

Dan komt het ogenblik dat het voor eeuwig te laat is. Dat is ook het geval bij het volk. Het volk is in een zodanige toestand van afval, dat de HEERE hun ongerechtigheid niet kan vergeven (vers 1414Maar de HEERE van de legermachten heeft Zich aan mij persoonlijk geopenbaard:
Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend, totdat u sterft,
zegt de Heere, de HEERE van de legermachten.
)
. Ze zullen dan in hun zonden sterven (vgl. Jh 8:2424Ik heb u dan gezegd, dat u in uw zonden zult sterven; want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.).

Dit is een van de vreselijkste oordelen in het Oude Testament. Dit komt overeen met het moedwillig zondigen (Hb 10:2626Want als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor [de] zonden meer over,; Nm 15:30-3130Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezetenen of van de vreemdelingen, die lastert de HEERE: die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden,31want hij heeft het woord van de HEERE veracht en Zijn gebod verbroken. Die persoon moet beslist uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem.), het zondigen met opgeheven hand, met gebalde vuist naar de hemel. Daarvoor is geen zondoffer meer mogelijk. Zo ernstig vat de HEERE de onverschillige houding van het volk op.


Profetie over Sebna

15Zo zegt de Heere, de HEERE van de legermachten:
Ga, treed binnen
bij die hofmaarschalk, bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, [en zeg:]
16Wat hebt u hier of wie hebt u hier,
dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?
Dat houwt zich in de hoogte een graf uit,
hakt zich in de rots een woning uit!
17Zie, de HEERE werpt u weg met de werpkracht van een man,
en rolt u op als een rol.
18Hij zal u helemaal ineenrollen tot een kluwen,
als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen.
Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn,
[u,] schandvlek van het huis van uw heer!
19Ik zal u wegstoten uit uw ambt;
hij zal u van uw post verdrijven.

Te midden van de vele profetieën over volken en steden profeteert Jesaja in dit en het volgende gedeelte bij wijze van uitzondering over enkele personen. Waarom is dat? Een van de belangrijkste redenen waarom God de koning van het noorden gebruikt om Israël te tuchtigen is om de antichrist, de valse koning van Israël, van de troon te stoten. Daarom horen de profetieën over Sebna en Eljakim juist tot de last over het Dal van het Visioen, dat is over … Jeruzalem!

Eerst schrijft Jesaja over Sebna (verzen 15-1915Zo zegt de Heere, de HEERE van de legermachten:
Ga, treed binnen
bij die hofmaarschalk, bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, [en zeg:]
16Wat hebt u hier of wie hebt u hier,
dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?
Dat houwt zich in de hoogte een graf uit,
hakt zich in de rots een woning uit!
17Zie, de HEERE werpt u weg met de werpkracht van een man,
en rolt u op als een rol.
18Hij zal u helemaal ineenrollen tot een kluwen,
als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen.
Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn,
[u,] schandvlek van het huis van uw heer!
19Ik zal u wegstoten uit uw ambt;
hij zal u van uw post verdrijven.
)
. Bij de lichtzinnigheid van Jeruzalem, beschreven in de vorige verzen, hoort een figuur als Sebna (vers 1515Zo zegt de Heere, de HEERE van de legermachten:
Ga, treed binnen
bij die hofmaarschalk, bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, [en zeg:]
)
. Met een ondertoon van minachting spreekt de HEERE over hem als “die hofmaarschalk”. Hij is de beheerder van de koninklijke goederen. Dat is een belangrijke baan, waaraan veel macht verbonden is. Maar Jesaja is er niet van onder de indruk en gaat op het bevel van de HEERE naar hem toe. Hoewel alleen de opdracht wordt vermeld en niet de uitvoering ervan, is duidelijk dat de profeet de opdracht ook in gehoorzaamheid vervult (vgl. Js 7:33En de HEERE zei tegen Jesaja: Ga nu op weg, Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-Jasjub, naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld.; 8:11Verder zei de HEERE tegen mij: Neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop, voor iedereen leesbaar: Maher Sjalal Chasj Baz.).

Sebna leeft naar zijn stand. Hij leeft voor “hier”, een woord dat drie keer in vers 1616Wat hebt u hier of wie hebt u hier,
dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?
Dat houwt zich in de hoogte een graf uit,
hakt zich in de rots een woning uit!
voorkomt. Door het drie keer te gebruiken en dat in vragende zin legt de HEERE de klemtoon op de dwaasheid van Sebna alles alleen met de aarde en het hier-en-nu te verbinden. In zijn hoogmoed heeft hij zelfs al voor een rotsgraf gezorgd. Het is een praalgraf, uitgehouwen tussen de graven van de koningen (vgl. 2Kr 32:3333Hizkia ging te ruste bij zijn vaderen en zij begroeven hem bij de weg omhoog met de graven van de zonen van David. Heel Juda en de inwoners van Jeruzalem bewezen hem eer bij zijn dood, en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats.). Ook bij zijn dood wil hij met eer behandeld worden.

Van zijn plannen zal echter niets terechtkomen (vgl. Lk 12:20-2120God echter zei tot hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn?21Zo is hij die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.) omdat de HEERE hem als een opgerolde bol touw zal wegslingeren (verzen 17-1817Zie, de HEERE werpt u weg met de werpkracht van een man,
en rolt u op als een rol.
18Hij zal u helemaal ineenrollen tot een kluwen,
als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen.
Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn,
[u,] schandvlek van het huis van uw heer!
; vgl. 2Sm 18:17-1817Zij namen Absalom, wierpen hem in het woud in een grote kuil en richtten een zeer grote hoop stenen boven hem op. En heel Israël vluchtte, ieder naar zijn tenten.18Absalom had [het] ondernomen om [nog] tijdens zijn leven een zuil voor zich op te laten richten in het Koningsdal. Want hij zei: Ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te houden. Hij had die zuil naar zijn [eigen] naam genoemd; daarom wordt die tot op deze dag ‘Hand van Absalom’ genoemd.)
. Hij zal niet in het door hem uitgehouwen graf gelegd worden. Hij zal aan zijn einde komen in een vreemd land. In dat land zal van zijn arrogantie niets overblijven. Zijn praalwagens die zijn luister moeten vergroten, zullen een schandvlek zijn voor “het huis van uw heer”, dat is Hizkia.

In vers 1919Ik zal u wegstoten uit uw ambt;
hij zal u van uw post verdrijven.
zegt de HEERE dat Hij Sebna – die net als Achaz in Jesaja 7 een voorafschaduwing van de antichrist is – met geweld uit zijn functie zal wegstoten. Sebna zal van zijn hoge post worden verdreven. Zo zal de HEERE ook door de koning van het noorden korte metten maken met de antichrist en hem verdrijven van zijn hoge post als koning van Israël.

Sebna zal het leven verlaten zoals hij het heeft geleefd: zonder God en zonder hoop. Zo zal het gebeuren met ieder die een hoge plaats in de wereld heeft gehad, maar met God geen rekening heeft gehouden en zonder geloof in Christus gestorven is. Hij zal als een bal naar een wijd uitgestrekt land geworpen worden. Zo zal het ook de antichrist vergaan.


Profetie over Eljakim

20Op die dag zal het gebeuren
dat Ik Mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, zal roepen.
21Ik zal hem bekleden met uw gewaad,
hem uw gordel ombinden,
en uw heerschappij zal Ik in zijn hand leggen.
Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
22En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen.
Als hij opendoet, zal niemand sluiten.
Als hij sluit, zal niemand opendoen.

Als de valse koning van Israël, de antichrist, is onttroond, komt de rechtmatige Koning op Zijn troon. Daarom is Jesaja nog niet klaar met zijn boodschap voor Sebna. De tweede persoon over wie hij schrijft, is Eljakim. De HEERE zegt tegen Sebna dat Eljakim zijn plaats zal innemen (vers 2020Op die dag zal het gebeuren
dat Ik Mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, zal roepen.
)
. Hij noemt Eljakim “Mijn dienaar”. De titel “Mijn dienaar” (of “Mijn knecht”) komen we in het tweede deel van Jesaja meerdere keren tegen als een titel van de Messias (Js 42:11Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, [in Wie] Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.
; 49:33Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht,
Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.
; 52:1313Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen,
Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden.
; 53:1111Om de moeitevolle [inspanning] van Zijn ziel zal Hij het zien,
Hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,
want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
)
. Eljakim is dan ook een duidelijk type van Christus, de Messias. Eljakim, de dienaar van de HEERE, zal alle kleding van Sebna krijgen, waarmee wordt gezegd dat hij al diens waardigheid en heerschappij overneemt (vers 2121Ik zal hem bekleden met uw gewaad,
hem uw gordel ombinden,
en uw heerschappij zal Ik in zijn hand leggen.
Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
)
.

De vermelding van deze twee personen is hier gedaan omdat Sebna een type is van de antichrist en Eljakim van Christus. De verwoesting van Jeruzalem door de koning van het noorden is door de HEERE toegelaten ten einde de antichrist uit Jeruzalem te verwijderen en zo plaats te maken voor Christus. Dat is de eerste fase van het oordeel over de antichrist. De tweede fase breekt aan bij de verschijning van Christus. Dan zal de Heer Jezus de antichrist (net als Sebna), samen met het beest, als een bal wegwerpen naar een wijd uitgestrekte plaats, namelijk de poel van vuur (Op 19:2020En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt.).

Eljakim zal “als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda”. Dit is een prachtige omschrijving voor deze dienaar van de HEERE. Alles wat Sebna had moeten zijn, maar niet was, zal Eljakim zijn. Uit wat Eljakim allemaal van Sebna overneemt, blijkt de grote macht van deze positie. Zoals Eljakim Sebna vervangt, zo zal Christus de antichrist vervangen.

De sleutelmacht ligt bij Eljakim (vers 2222En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen.
Als hij opendoet, zal niemand sluiten.
Als hij sluit, zal niemand opendoen.
)
. Wie de sleutel heeft, is in het bezit van alles wat zich achter de deur bevindt die met deze sleutel geopend kan worden. Het is een grote sleutel, die hij op zijn schouder draagt. De sleutel verschaft hem toegang tot alle vertrekken en de schatkamers van de koning. De allerhoogste bevoegdheden liggen in de hand van Eljakim.

Dat Eljakim een duidelijk type van Christus is, zien we in de manier waarop Christus Zich aan de gemeente in Filadelfia voorstelt (Op 3:77En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand zal sluiten, en Die sluit en niemand opent:; vgl. Op 1:1818en de Levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en de hades.). De sleutel is de sleutel van het huis van David. In de handen van Christus ligt de bevoegdheid om alle beloften te vervullen die zijn gedaan aan het huis van David. Uiteindelijk zal alleen Christus ten volle vervullen wat aan Eljakim wordt toevertrouwd en van hem wordt gezegd.

De sleutel geeft toegang tot het schathuis van de waarheid van God. Christus is de sleutel tot alle kostbare dingen die God in Zijn Woord heeft opgeslagen. Allen die naar Christus kijken als de door God gegeven Leidsman en Beschermer, zullen toegang tot die schatkamer krijgen. Daarvoor gebruikt Hij ‘huisheren’, die uit deze schat nieuwe en oude dingen voortbrengen (Mt 13:5252Hij nu zei tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.). Voorwaarde is wel dat de gezindheid van de gemeente in Filadelfia er is, de gezindheid van broederliefde – Filadelfia betekent ‘broederliefde’.


De vaste pin

23Ik zal hem [als] een pin vastslaan in een stevige plaats,
zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader.
24Dan zal men heel het gewicht van het huis van zijn vader aan hem hangen, de spruiten en de loten, al het kleine vaatwerk, van het vaatwerk van de schalen tot het vaatwerk van de kruiken toe.

Christus is de “pin” die “in een stevige plaats” is vastgeslagen (vers 2323Ik zal hem [als] een pin vastslaan in een stevige plaats,
zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader.
)
. Hij neemt de ereplaats in te midden van Zijn ‘familie’, dat zijn allen die uit God zijn geboren door het geloof in Zijn Naam (Rm 8:2929Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij [de] Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.; Jh 1:1212Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij [het] recht kinderen van God te worden, hun die in Zijn Naam geloven;). Als Hij in heerlijkheid verschijnt, zal Zijn heerlijkheid te zien zijn in allen die vast aan Hem verbonden zijn (2Th 1:1010wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden.). Wie aan Hem verbonden is, “de spruiten en de loten”, dat is wat uit Hem voortspruit, hoeft niet bang te zijn ooit los van Hem te raken. Hij kan het hele gewicht dragen (vers 2424Dan zal men heel het gewicht van het huis van zijn vader aan hem hangen, de spruiten en de loten, al het kleine vaatwerk, van het vaatwerk van de schalen tot het vaatwerk van de kruiken toe.; Jh 10:28-2928En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit Mijn hand.29Mijn Vader Die [ze] Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan [ze] rukken uit de hand van Mijn Vader.). Zo zal Hij zijn als de Koning van Israël.

Aan de pin worden allerlei attributen gehangen die nodig zijn voor het leven van hen die in tenten wonen, voor pelgrims. Dit laat zien dat alle middelen voor verkwikking en vertroosting die God voor Zijn volk heeft, onder de zekere zorg van Christus zijn.


De vaste pin afgebroken en gevallen

25Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal die pin, vastgeslagen in een stevige plaats, weggenomen worden. Hij zal er afgehakt worden en vallen, en de last die eraan hangt, zal afgesneden worden, want de HEERE heeft gesproken.

Vers 2525Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal die pin, vastgeslagen in een stevige plaats, weggenomen worden. Hij zal er afgehakt worden en vallen, en de last die eraan hangt, zal afgesneden worden, want de HEERE heeft gesproken. is een samenvatting van de profetie over Sebna die wordt ingeleid met de woorden “op die dag”. Het gaat opnieuw over Sebna als een beeld van de antichrist. Hij is de pin die in een hechte plaats vastgeslagen leek te zijn, maar die is afgebroken. Allen die aan hem hebben gehangen, die in hem hebben geloofd en hem zijn nagevolgd, zullen met hem omkomen. “De HEERE heeft gesproken”, daarom zal het zeker zo gebeuren. Het is opnieuw een waarschuwing voor iedere Israëliet om niet voor de antichrist te buigen.


Lees verder