Selecteer een Bijbelboek
Doel Beschikbare bijbelcommentaren Enkele praktische tips Gebruikte haakjes Publicaties downloaden en / of bestellen Medewerking Verantwoording Over de auteur Ger de Koning
Doel

De website www.kingcomments.com is gemaakt om het lezen van de Bijbel te stimuleren. De teksttoelichting is bedoeld als een hulp bij persoonlijke studie van de Bijbel.


Beschikbare bijbelcommentaren

Op de website staat van alle bijbelboeken een verklaring met de bijbeltekst.

Commentaar – Uploaddatum

Het Oude Testament

Genesis – upload 06-06-2019
Exodus – upload 05-03-2019
Leviticus – upload 04-08-2019
Numeri – upload 18-06-2018
Deuteronomium – upload 26-06-2019
Jozua – upload 22-12-2018
Richteren – upload 10-08-2019
Ruth – upload 25-06-2018
1 Samuel – upload 24-06-2018 nieuw: 4-12-2019
2 Samuel – upload 09-07-2018 nieuw: 14-11-2019
1 Koningen – upload 19-03-2019
2 Koningen – upload 23-06-2018
1 Kronieken – upload 19-11-2018
2 Kronieken – upload 30-10-2018
Ezra – upload 12-11-2018
Nehemia – upload 12-07-2019
Esther – upload 26-06-2018
Job – upload 30-10-2018
Psalmen 1-72 definitief – upload 02-12-2019
Psalmen 73-150 1e versie – upload 02-12-2019
Spreuken – upload 24-01-2019
Prediker – upload 19-11-2018
Hooglied – upload 09-07-2018
Jesaja – upload 14-06-2019
Jeremia – upload 19-03-2019
Klaagliederen – upload 13-07-2018
Ezechiël – upload 05-06-2019
Daniël – upload 24-06-2019
Hosea – upload 05-08-2019
Joël – upload 05-08-2019
Amos – upload 19-04-2020
Obadja – upload 05-08-2019
Jona – upload 06-05-2018
Micha – upload 05-08-2019
Nahum – upload 09-07-2018
Habakuk – upload 09-07-2018
Zefanja – upload 10-05-2018
Haggaï – upload 07-03-2019
Zacharia – upload 24-07-2018
Maleachi – upload 10-07-2018

Het Nieuwe Testament

Mattheüs – upload 05-08-2019
Markus – upload 05-08-2019
Lukas – upload 19-03-2019
Johannes – upload 04-11-2018
Handelingen – upload 24-01-2019
Romeinen – upload 04-07-2019
1 Korinthe – upload 29-11-2018
2 Korinthe – upload 08-05-2019
Galaten – upload 30-11-2018
Efeziërs – upload 06-06-2019
Filippenzen – upload 22-11-2018
Kolossenzen – upload 24-07-2019
1 Thessalonicenzen – upload 02-12-2018
2 Thessalonicenzen – upload 05-12-2018
1 Timotheüs – upload 08-05-2019
2 Timotheüs – upload 25-01-2019
Titus – upload 25-01-2019
Filémon – upload 25-01-2019
Hebreeën – upload 29-04-2019
Jakobus – upload 01-07-2019
1 Petrus – upload 02-02-2019
2 Petrus – upload 02-02-2019
1 Johannes – upload 14-02-2019
2 Johannes – upload 14-02-2019
3 Johannes – upload 14-02-2019
Judas – upload 14-02-2019
Openbaring – upload 05-04-2019

De commentaren zijn onderverdeeld in:

1. De serie Toegelicht & toegepast. Dit is een serie commentaren over alle oudtestamentische bijbelboeken.
De commentaren over Job, Psalmen en Jesaja zijn geschreven samen met Tony Jonathan.
Daarbij moet wat Psalmen betreft het volgende worden aangetekend:
1. Het commentaar over Psalmen 1-41 ofwel Boek 1 van Psalmen is de definitieve versie.
2. Het commentaar over Psalmen 42-150 is een eerste ontwerp. Aan de definitieve versie wordt gewerkt.
Het commentaar over Ezechiël is geschreven in nauwe samenwerking met Ron Vellekoop.

2. De Zie-serie. Dit is een serie commentaren over de vier Evangeliën en Handelingen.

3. De Rotsvast-serie. Deze serie commentaren omvat ‘een verklaring speciaal voor jou’ over de nieuwtestamentische bijbelboeken vanaf de brief aan de Romeinen tot en met het boek Openbaring. Deze serie heeft als hoofddoel hen die jong zijn in het geloof te helpen bij het lezen en leren begrijpen van Gods Woord, met andere woorden het groeien in het geloof. Ook zij die al langer met de Heer Jezus leven, zullen erdoor in hun geloof bemoedigd en opgebouwd worden.


Enkele praktische tips

1. Zorg voor een goede vertaling van de Bijbel. Ik gebruik voor het Nieuwe Testament de zgn. herziene Voorhoeve-uitgave, ook wel TELOS-vertaling genoemd. Het is de beste vertaling van het Nieuwe Testament die ik ken. Het taalgebruik is aangepast aan deze tijd, zonder dat het tekortdoet aan de letterlijke vertaling vanuit het Grieks.

Voor het Oude Testament raad ik de Herziene Statenvertaling aan. Deze vertaling gebruik ik voor aanhalingen van bijbelteksten uit het Oude Testament.

2. Elk gedeelte begint met de bijbeltekst, waarna de verklaring volgt. Ik raad aan om het aangegeven gedeelte ook in de eigen Bijbel te lezen. Alle onderstreepte tekstverwijzingen in de verklaring verschijnen bij drukken op de tekstverwijzing. Ga na of de tekstverwijzing ook klopt. Tekstverwijzingen worden alleen onderstreept en getoond als ze niet meer dan veertig verzen bevatten.

3. Zelfdiscipline is belangrijk. Lees elke dag minstens één hoofdstuk of stukje. Bid daarbij de Heer om inzicht. Het is Zijn Woord. Er zal bereidheid tot enige inspanning moeten zijn, er iets voor te doen of te laten om de Bijbel beter te leren kennen.

4. Reserveer bewust elke dag tijd om de Bijbel te lezen. Lees de Bijbel in de volgorde van de Bijbel zelf. Dan wordt er niets overgeslagen. Alles is Gods Woord: “Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in [de] gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust” (2Tm 3:16-17).

De hele Bijbel is een schitterend boek. Gods zegen gewenst bij het onderzoeken van Zijn onuitputtelijke Woord!
Ger de Koning
Middelburg, najaar 2017


Gebruikte haakjes

In de bijbelgedeelten van het Oude Testament kunnen twee soorten haakjes voorkomen:

Ronde haakjes ( )

Deze dienen uitsluitend om het lezen en begrijpen van de tekst te vergemakkelijken; zij geven aan dat een bepaald gedeelte een soort tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal of het betoog enigszins onderbreekt. De woorden tussen ronde haakjes behoren tot de grondtekst.

Vierkante haakjes [ ]

Deze haakjes staan om woorden die in de gedrukte uitgave van de Herziene Statenvertaling cursief staan. Omdat ik in het gedrukte commentaar de hele bijbeltekst cursief weergeef, maak ik gebruik van deze haakjes om deze woorden die cursief in de gedrukte uitgave staan te markeren. Deze haakjes geven aan dat de ingesloten woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands zijn ingevoegd om de tekst begrijpelijk te maken.

In de bijbelgedeelten van het Nieuwe Testament worden drie soorten haakjes gebruikt. Ik citeer wat hierover in het ‘Voorwoord’ van de TELOS–vertaling wordt gezegd:

‘Ronde haakjes ( )

Deze dienen uitsluitend om het lezen en begrijpen van de tekst te vergemakkelijken; zij geven aan dat een bepaald gedeelte een soort tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal of het betoog enigszins onderbreekt.

Vierkante haakjes [ ]

Deze geven aan dat de ingesloten woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands moeten worden ingevoegd om de tekst begrijpelijk te maken; deze woorden moeten dus altijd gelezen worden. Met name het (bepaalde) lidwoord ontbreekt nogal eens in het Grieks, waar dat in het Nederlands wel noodzakelijk is; aangezien verschillende uitleggers van mening zijn dat het al of niet voorkomen van het lidwoord vaak van grote betekenis is, is ernaar gestreefd dit overal in de vertaling tussen haakjes te plaatsen waar het in de grondtekst ontbreekt.

Scherpe haakjes < >

Deze geven aan dat de ingesloten woorden in sommige handschriften wel en in andere niet voorkomen.’


Publicaties downloaden en / of bestellen

Op de website www.oudesporen.nl zijn de commentaren die op deze site staan en andere publicaties vrij te downloaden als pdf-bestand en als e-book. Als er een ISBN wordt vermeld, kan de publicatie ook als boek worden besteld. Dat kan door op het betreffende ISBN te klikken, waarna de site van de uitgever, uitgeverij Daniël, verschijnt: www.uitgeverijdaniel.nl.

Bestellen kan ook via e–mail: [email protected], of via de christelijke boekhandel.

Van diverse commentaren en publicaties zijn op de website www.oudesporen.nl vertalingen in het Duits, in het Engels en diverse andere talen beschikbaar en vrij te downloaden.


Medewerking

Tips voor verbetering van de inhoud en/of werking kunnen worden gemaild naar [email protected]. We zijn dankbaar voor elke verbetering of een suggestie daartoe.


Verantwoording

Het meeste van wat in de commentaren wordt doorgegeven, is niet origineel. Ik heb dankbaar gebruikgemaakt van wat anderen van de Heer aan inzicht over een bijbelboek hebben gekregen. Ik heb er wel nieuwe ontdekkingen door gedaan en ben daardoor nog weer meer onder de indruk gekomen van de rijkdom van Gods Woord.

Ik geef geen lijst van hen van wie ik – in schriftelijke of gesproken vorm – hulp heb gekregen bij het schrijven van een commentaar. Het lijkt mij duidelijk dat het niet mogelijk is een commentaar te schrijven zonder hulp van anderen. Het kan iemand zijn die een omvangrijke uitleg heeft gegeven, het kan ook iemand zijn die op een detail heeft gewezen met een suggestie voor een verbetering. De Heer heeft het in de gemeente ook zo geregeld, dat de leden elkaar nodig hebben om de taak te verrichten die Hij ieder lid heeft gegeven. Hij zal ieder die een bijdrage aan een commentaar heeft gegeven, daarvoor belonen. Ik zou zomaar iemand kunnen vergeten, Hij vergeet er niet één.


Over de auteur Ger de Koning

Ik ben geboren in 1948 in Nederland en opnieuw geboren in 1966. Sport was mijn passie. Dat was ook na mijn bekering nog enige tijd zo, tot ik, rond 1970, zag dat de Heer Jezus recht had op mijn hele leven. Sinds die volledige overgave zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God mijn passie. Het lezen en bestuderen van Gods Woord gaf mij een diep verlangen om Gods Woord te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van de gelovigen tot de opbouw van de gemeente van God, met een speciale zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit resulteerde in het schrijven van eenvoudige maar niet oppervlakkige verklaringen van alle bijbelboeken en over verschillende bijbelse onderwerpen. Daarvan zijn er meerdere in andere talen vertaald. Verder zijn er veel mogelijkheden om het Woord van God te onderwijzen in bijbelstudies, bijbellezingen en op conferenties in binnen- en buitenland.

De Heer heeft mij een vrouw gegeven, Willy, die een grote hulp voor mij is. Zonder haar zou ik dit werk niet kunnen doen. We trouwden in 1975. De Heer gaf ons zes kinderen. Door de genade van God hebben zij allen Jezus Christus als Redder en Heer aangenomen. Ze zijn allemaal getrouwd, met gelovigen die Hem ook willen dienen. We hebben nu (2020) negentien kleinkinderen.