Selecteer een Bijbelboek
Introductie Haakjes Publicaties downloaden en / of bestellen Medewerking
Introductie

De website www.kingcomments.com is gemaakt om het lezen van de Bijbel te stimuleren. De teksttoelichting is bedoeld als een hulp bij persoonlijke studie van de Bijbel. Op de website staat de bijbeltekst met toelichting van alle beschikbare commentaren:

  1. De serie Toegelicht & toegepast. Dit is een serie commentaren over alle oudtestamentische bijbelboeken. De commentaren over Job, Psalmen en Jesaja zijn geschreven samen met Tony Jonathan. Het commentaar over Ezechiël is geschreven in nauwe samenwerking met Ron Vellekoop.
  2. De Zie-serie. Dit is een serie commentaren over de vier Evangeliën en Handelingen.
  3. De Rotsvast-serie. Deze serie commentaren omvat ‘een verklaring speciaal voor jou’ over de nieuwtestamentische bijbelboeken vanaf de brief aan de Romeinen tot en met het boek Openbaring. Deze serie heeft als hoofddoel hen die jong zijn in het geloof te helpen bij het lezen en leren begrijpen van Gods Woord, met andere woorden het groeien in het geloof. Maar ook zij die al langer met de Heer Jezus leven, zullen erdoor in hun geloof bemoedigd en opgebouwd worden.
Een paar praktische tips voor het lezen van de commentaren:
  1. Zorg voor een goede vertaling van de Bijbel. Ik gebruik voor het Nieuwe Testament de zgn. herziene Voorhoeve-uitgave, ook wel TELOS-vertaling genoemd. Het is de beste vertaling van het Nieuwe Testament die ik ken. Het taalgebruik is aangepast aan deze tijd, zonder dat het tekortdoet aan de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. Voor het Oude Testament raad ik de Herziene Statenvertaling aan. Deze vertaling gebruik ik voor aanhalingen van bijbelteksten uit het Oude Testament.
  2. Elk gedeelte begint met de bijbeltekst, waarna de verklaring volgt. Ik raad aan om het aangegeven gedeelte ook in de eigen Bijbel te lezen. Alle onderstreepte tekstverwijzingen in de verklaring verschijnen bij drukken op de tekstverwijzing. Ga na of de tekstverwijzing ook klopt. Tekstverwijzingen die meer dan veertig verzen bevatten, worden niet weergegeven.
  3. Zelfdiscipline is belangrijk. Lees elke dag minstens één hoofdstuk of stukje. Bid daarbij de Heer om inzicht. Het is Zijn Woord. Er zal bereidheid tot een beetje inspanning moeten zijn, er iets voor te doen of te laten om de Bijbel beter te leren kennen.
  4. Reserveer bewust elke dag tijd om de Bijbel te lezen. Lees de Bijbel in de volgorde van de Bijbel zelf. Dan wordt er niets overgeslagen. Alles is Gods Woord: “Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in [de] gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust” (2Tm 3:16-17).
Het meeste van wat in de commentaren wordt doorgegeven, is niet origineel. Ik heb dankbaar gebruikgemaakt van wat anderen van de Heer aan inzicht over een bijbelboek hebben gekregen. Ik heb er wel veel nieuwe ontdekkingen door gedaan en ben daardoor nog weer meer onder de indruk gekomen van de rijkdom van Gods Woord. Ik geef geen lijst van hen van wie ik – in schriftelijke of gesproken vorm – hulp heb gekregen bij het schrijven van een commentaar. Het lijkt mij duidelijk dat het niet mogelijk is een commentaar te schrijven zonder hulp van anderen. Het kan iemand zijn die een omvangrijke uitleg heeft gegeven, het kan ook iemand zijn die op een detail heeft gewezen met een suggestie voor een verbetering. De Heer heeft het in de gemeente ook zo geregeld, dat de leden elkaar nodig hebben om de taak te verrichten die Hij ieder lid heeft gegeven. Hij zal ieder die een bijdrage aan een commentaar heeft gegeven, daarvoor belonen. Ik zou zomaar iemand kunnen vergeten, Hij vergeet er niet één. De hele Bijbel is een schitterend boek. Gods zegen gewenst bij het onderzoeken van Zijn onuitputtelijke Woord!

Ger de Koning
Middelburg, najaar 2017


Haakjes

In de bijbelgedeelten van het Oude Testament kunnen twee soorten haakjes voorkomen:

Ronde haakjes ( )
Deze dienen uitsluitend om het lezen en begrijpen van de tekst te vergemakkelijken; zij geven aan dat een bepaald gedeelte een soort tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal of het betoog enigszins onderbreekt. De woorden tussen ronde haakjes behoren tot de grondtekst.

vierkante haakjes [ ]
Deze haakjes staan om woorden die in de gedrukte uitgave van de Herziene Statenvertaling cursief staan. Omdat ik in het gedrukte commentaar de hele bijbeltekst cursief weergeef, maak ik gebruik van deze haakjes om deze woorden die cursief in de gedrukte uitgave staan te markeren. Deze haakjes geven aan dat de ingesloten woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands zijn ingevoegd om de tekst begrijpelijk te maken.

In de bijbelgedeelten van het Nieuwe Testament worden drie soorten haakjes gebruikt. Ik citeer wat hierover in het ‘Voorwoord’ van de TELOS–vertaling wordt gezegd:

Ronde haakjes ( )
Deze dienen uitsluitend om het lezen en begrijpen van de tekst te vergemakkelijken; zij geven aan dat een bepaald gedeelte een soort tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal of het betoog enigszins onderbreekt.

Vierkante haakjes [ ]
Deze geven aan dat de ingesloten woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands moeten worden ingevoegd om de tekst begrijpelijk te maken; deze woorden moeten dus altijd gelezen worden. Met name het (bepaalde) lidwoord ontbreekt nogal eens in het Grieks, waar dat in het Nederlands wel noodzakelijk is; aangezien verschillende uitleggers van mening zijn dat het al of niet voorkomen van het lidwoord vaak van grote betekenis is, is ernaar gestreefd dit overal in de vertaling tussen haakjes te plaatsen waar het in de grondtekst ontbreekt.

Scherpe haakjes < >
Deze geven aan dat de ingesloten woorden in sommige handschriften wel en in andere niet voorkomen.

Publicaties downloaden en / of bestellen

Op de website www.oudesporen.nl zijn de commentaren die op deze site staan en andere publicaties vrij te downloaden als PDF bestand en als e-book. Als er een ISBN wordt vermeld, kan de publicatie ook als boek worden besteld. Dat kan door op het betreffende ISBN te klikken, waarna de site van de uitgever, uitgeverij Daniël, verschijnt: www.uitgeverijdaniel.nl. Bestellen kan ook via e–mail: [email protected], of via de christelijke boekhandel.

Medewerking

U/jij kunt meewerken aan het verbeteren van de website. Tips voor verbetering van de inhoud en/of werking kunnen worden gemaild naar [email protected]. We zijn dankbaar voor elke verbetering of een suggestie daartoe.