Numeri
Inleiding
Inleiding

In Leviticus zien we een volk van aanbidders rondom een heiligdom in de tegenwoordigheid van God. In Numeri zien we een volk in de woestijn in de tegenwoordigheid van vijanden. Het is een volk van strijders om het heiligdom te verdedigen. Dat is ook onze taak: “Te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd” (Jd 1:33Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.). “Het geloof” wil zeggen de geloofsinhoud, dat wat geloofd wordt. Daarbij moeten we denken aan de waarheden over de Heer Jezus en Zijn werk en de gevolgen daarvan.

Er zijn verschillende soorten strijd, zowel wat betreft het gebied waar gestreden wordt als de aard van de strijd. We zien Israël in strijd in de woestijn, maar ook in het land; we zien Israël een aanvallende strijd voeren, maar ook een verdedigende strijd; we zien ze in een strijd verwikkeld waartoe ze worden opgeroepen, maar we zien ze ook in een strijd verwikkeld waarin ze door eigen schuld terecht zijn gekomen.

Al deze aspecten van de strijd zien we terug in ons leven als gelovigen. De strijd in de woestijn is die van het dagelijks leven. Daarin kunnen we te maken krijgen met strijd die we moeten ontlopen, maar soms vrijwillig aangaan en een soort strijd die we niet kunnen ontlopen.

Als we bijvoorbeeld eerst meedoen met de wereld en dan proberen van haar los te komen, of boeken lezen en films bekijken die onze gedachten en gevoelens gevangennemen, kost het strijd daarvan los en vrij te komen. Die strijd hadden we kunnen voorkomen door ons van de wereld afgezonderd te houden. Met het oog op het ontlopen van die strijd leert de Heer Jezus ons bidden: “Leid ons niet in verzoeking” (Mt 6:1313En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.).

Er is ook een soort strijd die we niet altijd kunnen ontlopen, bijvoorbeeld als we ons werk doen. Dan komen we met dingen in aanraking die strijd kunnen geven, bijvoorbeeld een vraag om ergens aan mee te doen, waarvan je als christen weet dat je daaraan niet mee kunt doen. Daarbij merken we vaak dat de vijand ons aanvalt op onze zwakke plek. Die vijand zien we voorgesteld in Amalek (Dt 25:17-1817Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok:18hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet.; Ex 17:8-138Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim.9Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.10Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel.11En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had.12De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere [kant]. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.13Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.).

De strijd in het land moeten de Israëlieten bewust opzoeken en aangaan. Daarover lezen we in het boek Jozua. Die strijd spreekt voor ons van het veroveren van de waarheden van de Schrift in verbinding met de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten die we vooral vinden in de brief aan de Efeziërs. Tevens moeten we die zegeningen ook verdedigen en ze ons niet laten ontroven. Daarvoor geeft God ons Zijn wapenrusting (Ef 6:10-1810Overigens, sterkt u in [de] Heer en in de kracht van Zijn sterkte.11Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.12Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [machten] van de boosheid in de hemelse [gewesten].13Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden.14Houdt dan stand, uw lendenen omgord met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,15en de voeten geschoeid met [de] toerusting van het evangelie van de vrede,16terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.17En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is [het] Woord van God,18terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen,).

Het is ook belangrijk te weten welke strijd we niet moeten strijden en dat is de strijd tegen de zonde in ons. Die strijd wordt ons voorgesteld in Romeinen 7. Het is de strijd van de wedergeboren mens om in eigen kracht, de kracht van het vlees, de wet van God te volbrengen. Die strijd verliest de wedergeboren mens altijd. Van die strijd wordt hij pas bevrijd als hij ziet op het volbrachte werk van de Heer Jezus.

Het boek Numeri beschrijft de wandel en de dienst van het volk van God tijdens de reis door de woestijn. In Exodus lezen we over het ontstaan van het volk dat hier door de woestijn trekt. In Exodus 15-18 hebben we ook een stukje woestijnreis. Daar is alles nog onder de genade. Na de wetgeving bij de berg Sinaï verandert de verhouding van God tot het volk (Ex 19-20). In Numeri zien we hoe God direct straft als het volk overtreedt en faalt, omdat nu de wet de grondslag is van Gods handelen met hen. De vijand is in dit boek dan ook niet zozeer de persoonlijke vijand, maar meer de invloeden die bijvoorbeeld murmureren en opstand teweegbrengen. Het kwaad dringt niet binnen, maar breekt uit naar buiten.

De reis door de woestijn is een geschiedenis van falen. In plaats van een snelle opmars naar Kanaän in de “elf dagen [reizen]” die ervoor nodig zijn (Dt 1:22Vanaf de Horeb in de richting van het Seïrgebergte, tot aan Kades-Barnea, is het elf dagen [reizen].), doen ze er veertig jaar over. Dit boek geeft ons de les van de beproeving van de gelovige, waarin zijn falen duidelijk wordt en waarin ook duidelijk wordt hoezeer hij afhankelijk is van de genade van God. De genade van God faalt niet.

God blijft de God van de genade. Hij laat dat zien in de tabernakel, waarin de weg tot Hem wordt uitgetekend. In Leviticus staan de priesters en hun dienst op de voorgrond (de naam Leviticus doet geen recht aan het boek). Numeri is het boek van de getallen (vandaar de naam). In Numeri staat de Levietendienst op de voorgrond.

De woestijnreis is geen onderdeel van Gods raadsbesluiten, maar is een voorbeeld van Zijn wegen met ons. Het laat de geestelijke reis van de gelovige door de wereld – de woestijn – zien waar het vlees wordt beproefd. Alles wat het volk overkomt in de woestijn, zijn lessen voor ons, want het is gebeurd tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in [het] kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden” (1Ko 10:66En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in [het] kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden.; 10:1111<Al> deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen.). Daar leert het volk zichzelf kennen en daar leert het God kennen (Dt 8:22Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, [en] u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.). We zullen God niet alleen danken voor de verlossing uit Egypte, maar ook voor Zijn verdraagzaamheid van ons in de woestijn, voor al Zijn liefde en zorg, Zijn opvoeding. Dat leren we in de woestijn van het leven.

Het boek Numeri is geen ‘snelle hap’ lectuur. Het is niet voor mensen die onwillig zijn om tijd en energie te besteden aan de studie van Gods Woord. Wie echter bereid is zich te verdiepen in dit boek, zal er veel van de Heer Jezus in vinden en rijke lessen voor zijn geloofsleven in ontdekken.

Een indeling van het boek:
1. De legering van het volk en de voorbereidingen voor de reis (Numeri 1-10:10)
a. de orde (Numeri 1-2)
b. de Levieten afgezonderd (Numeri 3-4)
c. wat te doen bij ontrouw (Numeri 5)
d. trouw van de enkeling bij algemene ontrouw (Numeri 6)
e.de hulpmiddelen bij de reis (Numeri 7-10:11)
2. De reis (Numeri 10:11-21:20)
3. Het volk in de vlakten van Moab (Numeri 21:21-34:13)


Lees verder