2 Kronieken
Inleiding
Inleiding

De inhoud van 2 Kronieken sluit onmiddellijk aan op 1 Kronieken. De boeken vormen één geheel. De geschiedenis van David, over wie het in 1 Kronieken hoofdzakelijk gaat, en die van Salomo, met wie 2 Kronieken begint, vormen ook één geheel.

Dat de twee boeken één geheel vormen, is ook te zien aan de globale indeling van de beide boeken:
1. Geslachtsregisters van Adam tot David (1 Kronieken 1-9)
2. De opkomst en regering van David (1 Kronieken 10-29)
3. De regering van Salomo (2 Kronieken 1-9)
4. De koningen van Juda (2 Kronieken 10-36)

Het boek 2 Kronieken begint met regering van Salomo en de bouw van de tempel. Daarna volgen de geschiedenissen van de koningen van Juda uit het huis van David en het verval ervan. Het boek eindigt met de ballingschap van het volk en de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar.

De laatste twee verzen van het boek geven echter ook een nieuw begin. In die verzen zien we het werk van de Geest in de Perzische vorst Kores, die een oproep doet dat ieder die dat wil, terug mag keren naar Jeruzalem om het huis van de HEERE te bouwen (2Kr 36:22-2322In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, [dat Hij] bij monde van Jeremia [gesproken had], vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte:23Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – de HEERE, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken.).


Lees verder