Mattheüs
Inleiding
Inleiding

Vooraf

Als we een persoonsbeschrijving van iemand geven, kunnen we dat vanuit verschillende invalshoeken doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld iemand belichten als vader van een gezin. Daarnaast is een beschrijving van diezelfde persoon mogelijk als collega in een bedrijf en ook als buurman. Op deze wijze zien we hoe vier evangelisten – onder de inspiratie van de Heilige Geest – verslag doen van het leven van de Heer Jezus tijdens Zijn verblijf op aarde. In de vier levensbeschrijvingen die we daardoor in de Bijbel hebben, vertelt Mattheüs in zijn evangelie over de Heer Jezus als Koning, Markus stelt Hem als Dienaar voor, Lukas beschrijft Hem als de ware Mens en Johannes ten slotte schrijft over Hem als de eeuwige Zoon van God.

In dit evangelie zien we de Heer Jezus als Koning. Daarbij hoort de oproep: “Zie, uw Koning” (Jh 19:1414(Nu was het [de] voorbereiding van het Pascha; het was ongeveer [het] zesde uur.) En hij zei tot de Joden: Zie, uw Koning!) die als ondertitel voor dit boek is gekozen. Wie dit evangelie leest met het verlangen Hem als Koning te zien, zal “de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid” (Js 33:1717Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid.
Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien.
)
.

Ger de Koning
Middelburg, december 2008, nieuwe versie 2018

Doel van het evangelie naar Mattheüs

Het doel van dit evangelie is de Heer Jezus voor te stellen als de Messias, de door God gezalfde Koning Die tot Zijn volk Israël komt. Dit evangelie is terecht als eerste bijbelboek na het Oude Testament geplaatst. In het Oude Testament wordt keer op keer een Koning aangekondigd Die Zijn volk zal bevrijden en tot hoofd van alle volken zal maken.

Mattheüs maakt duidelijk dat met de komst van Christus die Koning gekomen is. Dit wordt onderstreept door het feit dat we in dit evangelie meer aanhalingen uit het Oude Testament over het leven en het sterven van Christus aantreffen dan in de drie andere evangeliën samen. Uit een en ander blijkt tevens voor wie dit evangelie in de eerste plaats is bedoeld: de Joden.

Dit evangelie kan wel ‘het evangelie van het koninkrijk der hemelen’ worden genoemd. Mattheüs verhaalt de geschiedenis en toespraken van Christus speciaal met het oog op de vestiging van dat koninkrijk der hemelen.

De schrijver Mattheüs

De schrijver is Mattheüs. Mattheüs is een Jood, maar wel een verachte Jood, omdat hij een tollenaar was. Als Jood is hij het geschikte instrument dat de Geest van God heeft kunnen gebruiken om te schrijven wat van belang is voor de Joden. Omdat dit evangelie behalve over de Heer Jezus als Koning voor de Joden ook over het koninkrijk der hemelen gaat, is dit evangelie ook voor de christen van grote en actuele betekenis. Dat zal duidelijk blijken.


Lees verder