2 Koningen
Inleiding
Inleiding

Deze toelichting op het bijbelboek 2 Koningen is bedoeld als een hulp bij persoonlijke studie van dit bijbelboek. Ieder die er gebruik van maakt, wordt aangeraden dat te doen op dezelfde wijze als de Joden in Beréa naar de uitleg van het Woord luisterden: “Zij ontvingen het Woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren” (Hd 17:1111Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika: zij ontvingen het Woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren.).

Het is mijn verlangen en gebed dat het lezen van deze toelichting de liefde voor Gods Woord groter maakt. Het gevolg zal zijn: meer trouw en toewijding in het navolgen van de Heer Jezus. Dat zal zijn tot verheerlijking van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, “aan Wie de heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid! Amen” (1Pt 4:11b11Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God; als iemand dient, laat het zijn als uit sterkte die God verleent, opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid! Amen.).

Ger de Koning
Middelburg, herzien 2019

Inleiding op 2 Koningen

Zoals is opgemerkt bij de inleiding op 1 Koningen, vormen de boeken 1 Koningen en 2 Koningen in het Hebreeuwse Oude Testament één boek. Dat de beide boeken één boek vormen, blijkt wel duidelijk uit de overgang van 1 Koningen naar 2 Koningen. Het boek 2 Koningen begint met de vermelding van de dood van Achab, waarvan de schrijver van de twee boeken Koningen in het laatste hoofdstuk van 1 Koningen verslag doet (1Kn 22:29-4029Zo trok de koning van Israël met Josafat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead.30De koning van Israël zei tegen Josafat: Zodra Ik mij vermomd heb, trek ik ten strijde. Trekt u echter uw [eigen] kleren aan. Zo vermomde de koning van Israël zich en trok ten strijde.31Nu had de koning van Syrië de bevelhebbers van de strijdwagens, waarvan hij er tweeëndertig had, geboden: U mag niet tegen kleinen of tegen groten strijden, maar alleen tegen de koning van Israël.32Het gebeurde dan, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens Josafat zagen, dat zij zeiden: Dat is zeker de koning van Israël. Zij gingen op hem af om tegen hem te strijden, maar Josafat schreeuwde [om hulp].33En het gebeurde, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens zagen dat hij niet de koning van Israël was, dat zij zich van hem afkeerden.34Toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël tussen de verbindingsstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmenner: Wend de teugel en breng mij weg uit het leger, want ik ben gewond.35De strijd laaide die dag echter hoog op. De koning werd in de wagen staande gehouden tegenover de Syriërs, maar in de avond stierf hij. Het bloed van de wond vloeide in de bak van de wagen.36Toen de zon onderging, ging de [luide] roep door het legerkamp: Ieder naar zijn stad, en ieder naar zijn land!37Zo stierf de koning. Hij werd naar Samaria gebracht en zij begroeven de koning in Samaria.38Men spoelde de wagen af bij de vijver van Samaria, waar de hoeren zich wasten. De honden likten zijn bloed op, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij gesproken had.39Het overige nu van de geschiedenis van Achab, alles wat hij gedaan heeft, het ivoren huis dat hij gebouwd heeft en al de steden die hij gebouwd heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël?40Zo ging Achab te ruste bij zijn vaderen, en zijn zoon Ahazia werd koning in zijn plaats.). Daarmee sluit 1 Koningen echter niet af. Er volgt nog een kort verslag van het koningschap van Josafat over Juda, waarschijnlijk vanwege zijn relatie met Achab en diens zoon. Daarna worden nog enkele mededelingen gedaan over Ahazia, die zijn vader Achab als koning over Israël opvolgt. Daarmee eindigt 1 Koningen.

Een aannemelijke reden voor een scheiding in de geschiedenissen in het ene grote boek Koningen kan zijn dat het anders een te omvangrijk boek zou worden. Een aannemelijke reden om die scheiding aan te brengen zoals is gedaan, is moeilijker te geven. Als mogelijke reden is wel geopperd dat de scheiding is aangebracht op de manier waarop dat ook is gebeurd met het ene grote boek Samuel. 2 Samuel begint met de vermelding van de dood van Saul en 2 Koningen begint met de vermelding van de dood van Achab.

De beschrijving van het verloop van de geschiedenissen in 2 Koningen gebeurt op een manier die enigszins is te vergelijken met de manier waarop de schrijver het verloop van de geschiedenissen in 1 Koningen aan ons voorstelt. Het boek 1 Koningen begint met de zegen en wijsheid van Salomo en eindigt met de dwaasheden van de koningen van het noordelijk tienstammenrijk. De geschiedenis van het tienstammenrijk begint met Jerobeam, de ‘trendsetter’ voor alle volgende koningen van dat rijk, en eindigt met Achab, de volledig van God afgevallen koning.

Het begin van 2 Koningen is hoofdzakelijk een verslag van de genade van God door Elisa voor een afvallige natie. Ondanks die genade glijdt het volk volledig van God weg. Het boek 2 Koningen eindigt dan ook met de wegvoering van de tien stammen door de koning van Assyrië en de wegvoering van de twee stammen door de koning van Babel.


Lees verder