Zefanja
Inleiding
Inleiding

Zefanja spreekt over de dag van de HEERE. Nu leven we nog in de dag van de mens, de periode waarin de mens (ogenschijnlijk) alles naar eigen goeddunken kan regelen. De tijd is dichtbij dat de Heer Jezus het heft in handen neemt. Als Hij terugkomt, zal Hij eerst alle ongerechtigheid oordelen. Als dat is gebeurd, is de weg vrij om te zegenen. Die zegen zal gaan tot Zijn volk en tot de volken die zich tot God hebben bekeerd. God zal Zich over hen verblijden en zwijgen in Zijn liefde. Zijn schrijfstijl wordt gekenmerkt door snelle afwisseling van bedreigingen en beloften.

De kern van de boodschap van Zefanja is de “dag van de HEERE”. Hij gebruikt die uitdrukking vaker dan enige andere profeet. Die dag is “nabij” (Zf 1:7,147Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE.
Want nabij is de dag van de HEERE,
ja, de HEERE heeft een offer bereid,
Zijn genodigden geheiligd.14De grote dag van de HEERE is nabij;
hij is nabij en nadert zeer snel.
Hoor, de dag van de HEERE!
De held zal daar bitter schreeuwen!
)
; het is een dag van
“verbolgenheid …
benauwdheid en angst, …
verwoesting en vernietiging, …
duisternis en donkerheid, …
donkere wolken, …
bazuin[geschal] en [krijgs]geschreeuw” (Zf 1:15-1615Een dag van verbolgenheid is die dag,
een dag van benauwdheid en angst,
een dag van verwoesting en vernietiging,
een dag van wolken en donkerheid,
een dag van donkere wolken,
16een dag van bazuin[geschal] en [krijgs]geschreeuw
tegen de versterkte steden
en tegen de hoge hoektorens.
)
.

De dag van de HEERE is een dag van ondergang! De profeet verklaart dat dit zo is omdat zij “tegen de HEERE gezondigd” hebben (Zf 1:1717Ik zal de mensen benauwen,
zodat zij zullen gaan als de blinden,
want zij hebben tegen de HEERE gezondigd.
Hun bloed zal uitgegoten worden als stof
en hun lichaam als uitwerpselen.
)
, maar hij spreekt ook over een belofte van “verborgen worden”, dat wil zeggen dat er bescherming is voor hen die de HEERE zoeken (Zf 2:33Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land,
die Zijn recht uitvoeren.
Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid,
misschien zult u [dan] verborgen worden
op de dag van de toorn van de HEERE.
)
.

Indeling van het boek:
I. Inleiding (Zefanja 1:1)
II. Dag van het oordeel (Zefanja 1:2-3:8)
    A. Tegen Juda (Zefanja 1:2-2:3)
        1. Algemene waarschuwing (Zefanja 1:2-3)
        2. Oordeel voor Juda (Zefanja 1:4-13)
        3. Beschrijving van die dag (Zefanja 1:14-2:3)
    B. Tegen de heidenvolken (Zefanja 2:4-15)
        1. Filistijnen (Zefanja 2:4-7)
        2. Moab en Ammon (Zefanja 2:8-11)
        3. Cusj (Zefanja 2:12)
        4. Assyrië (Zefanja 2:13-15)
    C. Tegen Jeruzalem (Zefanja 3:1-8)
III. Dag van vreugde (Zefanja 3:9-20)
    A. Terugkeer van een verstrooid volk (Zefanja 3:9-10)
    B. Herstel van een zondig volk (Zefanja 3:11-13)
    C. Vreugde van een gered volk (Zefanja 3:14-20)


Lees verder