Psalmen
Inleiding 1-4 De HEERE regeert 5 Heiligheid is een sieraad
Inleiding

Psalm 93 is de eerste psalm in een serie van zeven psalmen (Psalmen 93-99) die het koningschap van de HEERE, Jahweh, dat is de Heer Jezus, bezingen. In deze psalm bezingt het gelovig overblijfsel de gevolgen van het optreden van God ten gunste van Zijn volk. Wat in deze psalm in grote lijnen wordt bezongen, wordt in de volgende psalmen gedetailleerder bezongen. Deze psalm vormt daarop als het ware een inleiding.


De HEERE regeert

1De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed [en] heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
2vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.
3De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.
4De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

De psalm begint met de constatering dat “de HEERE regeert” (vers 11De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed [en] heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
)
. Dit belijdt het uit de grote verdrukking bevrijde volk van God (vgl. Ex 15:1818De HEERE zal regeren
voor eeuwig en altijd!
)
. Dat de HEERE regeert, wil zeggen dat de Messias regeert. De Messias is niemand anders dan de HEERE, Jahweh, Die van Godswege de regering in handen heeft gekregen omdat Hij de Zoon des mensen of de Mensenzoon is (Jh 5:22,2722Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,27en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij [de] Mensenzoon is.).

Als de Heer Jezus de tweede keer in de wereld verschijnt, is dat om openlijk te regeren. Hij regeert ook nu, maar in het verborgen. Hij regeert niet openlijk zichtbaar voor de wereld, maar voor de Zijnen wel zichtbaar in het geloof. Zijn tweede verschijning zal in niets lijken op Zijn eerste verschijning. De eerste keer is Hij verschenen als Baby, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. Bij Zijn tweede verschijning zal Hij “met majesteit bekleed” zijn. Kleding hoort bij het wezen van de persoon, het laat aan anderen zien wie iemand innerlijk is.

Hij komt in de kleding die voor die gelegenheid past. De Messias “is bekleed [en] heeft Zichzelf omgord met macht”. Hij heeft Zich niet omgord met allerlei wapens, maar “met macht”. Dit gaat ver uit boven allerlei middelen waarmee Hij vijanden verslaat. Zijn macht is Zijn vermogen waarmee Hij als Schepper alles heeft geschapen en alle dingen draagt naar het doel dat Hij heeft met alles wat Hij heeft geschapen. Daarin kan niemand Hem tegenstaan. Dat heeft even zo geleken, maar dat is slechts schijn geweest. Nu gaat Hij Zijn plan uitvoeren.

De wereld staat vast, “hij zal niet wankelen”, want Hij is aan de macht. Alle politieke, economische en geestelijke machten die de wereld hebben laten wankelen, zijn verwijderd door het oordeel. Hun macht is voorgoed voorbij. Nu regeert Hij voor eeuwig. Hij doet dat naar Gods oorspronkelijke verordeningen, zoals Hij die bij de schepping heeft vastgelegd. Daarom staat de wereld onwankelbaar vast.

De troon waarop Hij zit, vanwaar Hij Zijn macht nu openlijk uitoefent, is niet nieuw (vers 22vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.
)
. Het is een troon die “van oudsher” vaststaat. Hij is “van eeuwigheid”. Daarom is Zijn macht van eeuwigheid. Er is immers geen moment te bedenken waarop Hij niet machtig is geweest. Zijn troon staat van oudsher onwankelbaar vast, wat mensen en volken op aarde ook mogen doen of denken. Er is geen enkel kwaad dat die troon ooit kan naderen of beïnvloeden.

“De rivieren” (vers 33De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.
)
met hun krachtig stromende wateren zijn symbolen van machtssystemen die het denken en leven van de menselijke samenleving bepalen (vgl. Jr 46:7-87Wie is dat?
Als de Nijl komt hij opzetten,
als rivieren kolkt zijn water.
8Egypte – als de Nijl komt het opzetten,
als rivieren kolkt [zijn] water.
Het zegt: Ik kom opzetten, ik zal de aarde bedekken,
ik zal de stad verdelgen en wie daarin wonen.
)
. Het zijn invloeden die zich tegen God “verheffen”. Ze “verheffen hun stem”, wat erop wijst dat ze zich nadrukkelijk laten horen. Met hun doordringende, verderfelijke leringen vergiftigen ze samenleving. Ze “verheffen hun gebruis”, wat erop wijst dat ze hun leringen met macht en geweld de samenleving inpompen. We zien dit in onze tijd in de systematische afbraak van het door God ingestelde huwelijk en gezin en het door God in de schepping vastgelegde verschil tussen man en vrouw.

De gelovige antwoordt daarop in alle rust en zekerheid: “De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee” (vers 44De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.
).
De machtige wateren van de zee met zijn machtige golven zijn een beeld van de volken, de naties (Js 17:1212Wee, het rumoer van vele volken,
ze razen als het razen van de zee;
en [wee], het gedruis van natiën,
zij maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren.
; Op 17:1515En hij zei tegen mij: de wateren die u hebt gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen.)
. Ze voelen zich machtig en bruisen in opstandige hoogmoed wat symbolisch wordt weergegeven in “de machtige golven” (Ps 2:1-31Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!
; Jb 38:8,118Of [wie] heeft de zee met deuren afgesloten,
toen zij losbarstte [en] uit de baarmoeder naar buiten kwam,
11en zei: Tot hiertoe mag u komen en niet verder,
hier zal zich [een grens] stellen tegen de hoogmoed van uw golven.
)
. God zal al die hoogmoed met een spottend lachen en een vernietigend oordeel beantwoorden door het zenden van Zijn Zoon, de Messias (Ps 2:4-94Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
5Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.7Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.
8Eis van Mij en Ik zal [U] de heidenvolken [als] Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.
9U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
)
.


Heiligheid is een sieraad

5Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen.

Het verheven handelen van God boven de volken, de majesteit waarmee Hij is bekleed en de macht waarmee Hij is omgord, bewijzen dat Zijn “getuigenissen … zeer betrouwbaar” zijn. Zijn getuigenissen houden alles in waarvan Hij getuigenis heeft gegeven. Dat is over Hemzelf en over de mens en alles wat Hij heeft beloofd.

Zijn getuigenissen zijn Zijn woorden en daarom ‘zeer betrouwbaar’ (vgl. 1Tm 1:1515Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te behouden, van wie ik de voornaamste ben.; 3:11Het woord is betrouwbaar: als iemand streeft naar [het] opzienerschap, begeert hij een goed werk.; 4:99Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard;; 2Tm 2:1111Het woord is betrouwbaar; want als wij met [Hem] gestorven zijn, zullen wij ook met [Hem] leven;; Tt 1:99vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord, opdat hij in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen.; 3:88Het woord is betrouwbaar, en ik wil dat je op deze dingen aandringt, opdat zij die God geloven, ervoor zorgen zich toe te leggen op goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.; Op 21:55En Hij Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei <tegen mij>: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.; 22:66En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren.). Het geloof rust daarop. Het geloof vertrouwt op het Woord van God als op God Zelf, niet alleen voor de uiteindelijke overwinning, maar ook voor de weg daarheen.

Zijn getuigenissen zijn ingebed in Zijn heiligheid. Ze richten het hart van de gelovige op God. De norm van heiligheid wordt gevonden in Zijn huis, waar Hij woont en waar alles beantwoordt aan Zijn heiligheid. Zijn huis op aarde is het grote resultaat van Zijn werk van verlossing. God heeft niet bij Adam gewoond of bij trouwe individuele gelovigen. Hij woont bij een verlost volk (Ex 29:45-4645Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot een God zijn.46En zij zullen weten dat Ik de HEERE, hun God, ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de HEERE, hun God.). Dit is Gods getuigenis van heiligheid op aarde.

Het is een sieraad van Zijn huis, want er is niets van zonde of onrecht aanwezig waardoor het bevlekt wordt. Wat niet heilig is, hoort niet bij Hem (vgl. Op 21:2727En geenszins zal iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam.). Dit zal ook nooit veranderen, zoals Hij nooit verandert. Dit sieraad van heiligheid blijft “tot in lengte van dagen”. Alles wat bij Hem hoort, draagt dit kenmerk van heiligheid. Het is door en voor Hem geheiligd, aan hem toegewijd.


Lees verder