Jesaja
Inleiding 1 Assyrië neemt Asdod in 2 Jesaja beeldt een boodschap uit 3-6 Betekenis van het optreden
Inleiding

Dit hoofdstuk begint niet met een ‘last’, want Cusj is een bondgenoot van Egypte. Daarom zijn dit hoofdstuk en het vorige nauw met elkaar verbonden.

De achtergrond van de opdracht die de HEERE in dit hoofdstuk aan Jesaja geeft, is dat sommigen in Juda hulp verwachten van Egypte en Cusj. Om zich tegen het sterke Assyrië te kunnen verzetten nemen veel landen de toevlucht tot het sluiten van een verbond met landen die diezelfde dreiging zien. Voor Juda zou dit echter een ongehoorzaamheid aan de HEERE zijn en een bewijs van gebrek aan vertrouwen op Hem.


Assyrië neemt Asdod in

1In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod, toen Sargon, de koning van Assyrië, hem gezonden had en hij tegen Asdod streed en het innam –

Het begint met de verovering van Asdod, een Filistijnse stad, door Assyrië. De opperbevelhebber van de koning van Assyrië neemt Asdod in (vers 11In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod, toen Sargon, de koning van Assyrië, hem gezonden had en hij tegen Asdod streed en het innam –), ondanks het feit dat Filistea door Egypte wordt gesteund. Filistea ligt vlak bij Juda. De verovering van Asdod moet grote beroering in Juda hebben veroorzaakt. Juda heeft ook behoefte aan de steun van Egypte en Cusj, terwijl toch gebleken is dat de steun van Egypte voor Filistea van geen betekenis is.

Asdod ligt op de weg van Assyrië naar Egypte en kan daarom worden beschouwd als de poort van Egypte. De val van Asdod is een waarschuwing en een teken voor Juda om zijn vertrouwen niet op mensen te stellen, dus ook niet op Egypte en zijn bondgenoot Cusj. Wie zijn vertrouwen stelt op mensen, zal beschaamd worden.


Jesaja beeldt een boodschap uit

2in die tijd sprak de HEERE door de dienst van Jesaja, de zoon van Amoz: Ga, maak het rouwgewaad van om uw middel los en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed dat. [Daar] ging hij [dan], naakt en barrevoets.

Met het oog op de omstandigheden van het vorige vers krijgt Jesaja een bijzondere opdracht van de HEERE (vers 22in die tijd sprak de HEERE door de dienst van Jesaja, de zoon van Amoz: Ga, maak het rouwgewaad van om uw middel los en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed dat. [Daar] ging hij [dan], naakt en barrevoets.; vgl. Ez 4:1-81En u, mensenkind, neem u een tegel, leg die vóór u neer en teken daarop een stad, Jeruzalem.2Sla het beleg ervoor, bouw er een schans tegen, werp er een belegeringsdam tegenaan, stel legerkampen ertegen op en zet er rondom stormrammen tegen in.3En u, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Houd dan uw blik er vast op gericht: zo raakt zij in belegering en zult u haar belegeren. Dit is een teken voor het huis van Israël.4En u, ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen.5En Ík leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult.6Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op.7En u zult uw blik richten op de belegering van Jeruzalem, terwijl u er met uw ontblote arm tegen profeteert.8En zie, Ik zal touwen om u [heen] slaan, zodat u zich niet kunt omkeren van uw [ene] zij op uw [andere] zij, totdat u de dagen van uw belegering hebt voltooid.; Hs 1:2-92Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea.
De HEERE zei tegen Hosea:
Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen
en kinderen van de hoererijen,
want het land wendt zich in schandelijke hoererij
van de HEERE af.3Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde hem een zoon.4Toen zei de HEERE tegen hem: Geef hem de naam Jizreël, want nog even en Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen.5Op die dag zal het gebeuren dat Ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreël.6Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij tegen hem: Geef haar de naam Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik zal hen zeker wegvoeren.7Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen door de HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters.8Toen zij Lo-Ruchama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger, en zij baarde een zoon.
9En Hij zei:
Geef hem de naam Lo-Ammi,
want u bent niet Mijn volk
en Ík zal er voor u niet zijn.
)
. Hij moet de verovering van Egypte en Cusj door Assyrië uitbeelden door maar liefst drie jaar lang zonder mantel en schoenen door Juda te lopen. “Naakt” betekent niet ‘bloot’, maar zonder bovenkleed (vgl. 2Sm 6:2020Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten, David tegemoet en zei: Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt!).

Door zonder mantel en schoenen te lopen gedraagt hij zich als een slaaf of een krijgsgevangene. Al die tijd ook is hij blootgesteld aan weer en wind, aan koude en regen. Profeten zijn niet slechts een spreekbuis van God, maar zijn met hun hele persoon bij hun boodschap betrokken (Js 8:1818Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël,
afkomstig van de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion woont.
)
. Voor de eindtijd heeft zijn boodschap ook betekenis, want in de eindtijd zal Assyrië, dat is de koning van het noorden, Egypte ook binnenvallen en veroveren (Dn 11:4242Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan.).


Betekenis van het optreden

3Toen zei de HEERE: Zoals Mijn dienaar Jesaja drie jaar naakt en barrevoets rondloopt, [als] teken en wonder voor Egypte en Cusj, 4zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Cusj wegvoeren, jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot, [tot] schande van Egypte. 5Men zal ontsteld en beschaamd zijn vanwege Cusj, hun verwachting, en vanwege Egypte, hun eer. 6En de bewoners van deze kuststreek zullen op die dag zeggen: Zie, zo is het [gegaan] met onze verwachting, waar wij naartoe vluchtten om hulp, om gered te worden van de koning van Assyrië! Hoe zullen wíj dan ontkomen?

Als de drie jaren voorbij zijn, wordt de uitleg van deze opdracht gegeven (verzen 3-43Toen zei de HEERE: Zoals Mijn dienaar Jesaja drie jaar naakt en barrevoets rondloopt, [als] teken en wonder voor Egypte en Cusj,4zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Cusj wegvoeren, jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot, [tot] schande van Egypte.). Met zijn optreden heeft Jesaja de boodschap afgegeven dat het volk er net zo uit zal zien als hij, als zij vasthouden aan hun verbond, of de wens daartoe, met Egypte en Cusj. De HEERE zal namelijk deze twee landen, waar Hizkia en Juda hun steun bij zoeken, laten overkomen wat Jesaja heeft uitgebeeld (vers 55Men zal ontsteld en beschaamd zijn vanwege Cusj, hun verwachting, en vanwege Egypte, hun eer.).

Wat Jesaja doet, is een teken en wonder voor het volk. Een wonder hoeft niet bovennatuurlijk te zijn. In dit geval kun je ook vertalen: een wonderlijk teken, dat wil zeggen een teken dat bewondering oproept. Een teken wil zeggen dat het wonder een betekenis en boodschap heeft.

Het is een waarschuwing voor het volk van God en in feite voor elk volk en ieder mens om bij bedreiging door een vijand geen steun bij mensen te zoeken (vers 66En de bewoners van deze kuststreek zullen op die dag zeggen: Zie, zo is het [gegaan] met onze verwachting, waar wij naartoe vluchtten om hulp, om gered te worden van de koning van Assyrië! Hoe zullen wíj dan ontkomen?), maar om in nood de toevlucht te nemen tot God. Egypte kan niet helpen. Een beroep daarop is tevergeefs. Van menselijke hulp zal altijd blijken dat deze volledig tekortschiet (Ps 60:1313Geef ons hulp uit de benauwdheid,
want heil van een mens [te verwachten] is nutteloos.
; Jr 17:5-85Zo zegt de HEERE:
Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens,
en [die] een schepsel tot zijn arm stelt,
terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.
6Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte,
die het niet ziet wanneer het goede komt:
hij verblijft [op] de droogste plekken in de woestijn,
[in] zilt en onbewoond land.
7Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is.
8Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,
en [die] zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt,
zijn blad blijft groen.
Een jaar van droogte deert hem niet,
en hij houdt niet op vrucht te dragen.
)
.


Lees verder